Hjelp til 275 barn i Malawi


Helping 275 children in Malawi
Malawi
er et nydelig land i Sør-Øst Afrika, og menneskene her er kjent for å være gjestfrie og vennlige. Landet har unngått mange kriger og konflikter, men er hardt rammet av andre problemer som bl.a. lav levestandard, ulykker, og forskjellige sykdommer som malaria og  HIV/AIDS. 

BLOOM
er en norsk organisasjon som gir 275 foreldreløse og vanskeligstilte barn på landsbygda mat hver dag, og lærer dem å klare seg selv. Da kan de skape en fremtid - ikke bare for seg selv men også for kommende generasjoner. 
Her finner du senteret.Barn hjelper barn
Children helping childrenHva skjer på senteret

Sent på høsten 2016 besøkte vi senteret sammen med  familien. Det var godt å møte barna igjen, og tilbringe tid sammen med de lokale hjelperne.
Alt ser bra ut. Den 40 mål store mais-mark var klar igjen, og det dyrkes også grønsaker ved senteret. De lokale folkene hadde satt opp enkle bygninger for å ha bedre plass til barna som fortsatt får mat, skole og et bedre liv.
Noen bilder fra turen


På våren 2014 brukte to av BLOOM's styremedlemmer ferien sin for å dra til BLOOM senteret.
Her ble containeren åpnet og veldig mange fine ting fra Norge ble delt ut. Det var en spennende tur, og mange gledet seg stort over det de fikk.
Containeren er nå et nytt og svært nyttig lager på senteret.

I 2014 startet vi også skikkelig landbruk. På et 40 mål stort område nær senteret skal vi dyrke all den mais vi trenger. I første omgang med lokal hjelp. I fremtiden var det fint å bruke små maskiner.
Vinteren 2013 betalte Jacobsen elektro for transporten av en 20 fot container fra Norge til BLOOM senteret i Malawi. Containeren var en gave fra SDV Norway. Den ble helt full med klær, skoleutstyr, bøker, sykler og andre nyttige saker fra norske givere til senteret.

I 2013 ble det også bygget skole på senteret, og det ble ansatt lærere. Nå får elevene bedre og tettere læring. Og kostnadene for BLOOM  er redusert. Isabel var i ferien sin 2013 tilbake på senteret for å se på nytten av endringene, og for å diskutere fremtidige forbedringer.

I juni 2012 brukte Isabel og Lars ferien sin på senteret. Det ble bygget en ny brønn, og den gamle ble reparert. Det ble også installert solceller og for første gang var det elektrisk lys på senteret. Det gir bedre sikkerhet, gode arbeidsforhold om kvelden og mulighet til lading av telefoner og bruk av annet utstyr.

Isabel besøkte flere av barna og vurderte levekårene deres.  I noen tilfeller ble forholdene kommentert og endret for å sikre god behandling av barna.

Hvis du vil hjelpe
er det mange muligheter fra enkle bidrag til mere praktisk arbeide.

En innsats fra deg kan bety en livsviktig forskjell for et barn i Malawi. Gir du 200 norske kroner får et barn mat i en måned! Om din bedrift gir en liten del av omsetningen kan det gi mat og skolegang til hundrevis av barn.

Du kan kontakte oss her hvis du har lyst til å hjelpe.

Mer informasjon om:
Skattefrihet for gaver
Grasrotandelen
Hvor er BLOOM plassert
Vi har det jo bra
We are having a good time


Mange takk
for all din hjelp

Malawi
is a beautiful country in South-East Africa. The people here are very friendly and hospitable, and the country has avoided wars and conflicts. It is named "The warm Heart of Africa". But is struggling with  low standard of living, accidents and different deceases like malaria and HIV/AIDS.

BLOOM
is a Norwegian organisation that is giving 275 orphans and troubled children in the village food, school and training.  Then they can create a future - not only for themselves, but also for future generations.
Here you find the centerAlle vil hjelpe
Everybody will helpWhat happens at the center

Late autum 2016 we visited the center together with our family. It felt good to meet the children again, and to spend time together with the local helpers.
Everything looks good. The four maize-acres are ready, and vegetables are grown close to the center. The locals had build simple houses to create better space for the children, who as usual get food, education and a better life.
Some images from the trip


Spring 2014 two board members from BLOOM Norway spent their vacation at the BLOOM center.
Here the container was opened and many fine things from Norway were given 0ut. It was a wonderful trip, and a lot of children were so excited.
The container is now a useful storage building at the center.

In 2014 we also started farming. On 4 acres close to the center we will grow all the maize that is needed. Starting with local assistance, and in the future using small machines.


Winter 2013 Jacobsen elektro paid for the transport of a 20 foot container from Norway to the BLOOM center in Malawi. The container was a gift from SDV Norway. It was filled to the top with clothes, school equipment, books, bicycles and other useful things for the center.

In 2013 a school was also built at the center and teachers were employed. Now the children get better and closer learning. And the BLOOM expenses are reduced. Isabel returned in her 2013 vacation to look at the changes, and to discuss future improvements.

In June 2012 Isabel and Lars spent their vacation on the center. A new well was built, and the old one repaired. Solar power was also installed and the center had electrical power for the first time ever. This improves safety, creates good working conditions after dark and enables charging of important equipment like phones.

Isabel visited more of the children and evaluated their living conditions. In some cases the conditions were commented and changed to secure good treatment of the children.

If you would like to help
there are many possibilities from small contributions to more practical work.

Your help may mean the difference of a lifetime for a child in Malawi. If you give 200 kroner, a child has food for a month! If your company donates a tiny part of its profits, it can easily feed and school hundreds of children.

You can contact us here if you want to help

More information about:
Tax deduction for presents
Grasrotandelen
Where is BLOOM located
Vi kan alle hjelpe
We can all helpThank you so much
for all your help