Hvorfor hjelpe?

Barn har en framtid

I Malawi er det over en million foredreløse barn. Mange av disse vet ikke hvor de skal finne det neste måltid. Mat i magen, selvrespekt, ansvar og kunnskap gjør at barna lærer å klare seg selv og kan skape seg et godt liv.
Why help?

Cildren have a future

Malawi has more than one million orphans. Many do not know where to find the next meal. It is obvious that when children recieve proper food, then they can also create a good life with self-respect, responsibility and knowledge.

Å lukke sirkelen...
Vår drøm er å hjelpe barn til å lære og til å vokse opp. Da kan de ta vare på den neste generasjon av trengende. Dette er hjelp til selvhjelp i beste forstand, og vår jobb er først avsluttet når den sirkel er lukket.


Closing the circle...
Our dream is to help children to learn and to grow up. Then they can take care of the next generation of needing children. This is help for self-help in the best way, and our job is only finished when this circle is closed.


Forsvarsløse barn
Svært mange foreldreløse barn lider og er på alle måter forsvarsløse. Mange har heller ikke besteforeldre, tanter eller onkler som kan bidra med mat eller annen støtte. Det er vanskelig å forestille seg sorgen til en mor eller far som vet at de er syke, og trolig kommer til å dø fra barnene sine. Foreldrenes fortvilelse kan umulig beskrives når de innser at ungene deres bokstavelig talt vil ende "på landeveien" uten mat og husvære i et desperat forsøk på å overleve som best de kan. Det er slett ikke uvanlig å se barn helt ned mot 5-års alderen ta vare på mindre søsken.

Syke foreldre kan også gi problemer
De fleste foreldre kan ta seg av barna sine på en god måte. Hvis foreldrene blir syke i Malawi er det ikke uvanlig at barna blir nødt til å passe dem, og tilmed skaffe mat til alle. Det betyr at barn som tidligere har hatt mat og skolegang blir nødt til å passe sine yngre søsken i tillegg til sine syke foreldre. Dette er grunnen til at BLOOM ikke bare hjelper foreldreløse barn, men også støtter en del barn som lever under ennå vanskeligere forhold.

BLOOM
Bloom har siden 2007 gitt mat til 275 vanskeligstilte barn i Malawi. Fordi vi er en organisasjon som er omtrent fri for byråkrati går nesten alle pengene direkte til barna. Og fordi vi har lokalkunnskap og lokal tilknytning kan vi velge ut de beste støttespillerne i Malawi. For bare 200 kroner i måneden gir vi mat til ett av de sultende barna. I tillegg til mat hjelper vi også med  bl.a. opplæring, skolegang og andre viltige kilder til utvikling.

Hvordan?
Les mer om hvordan du kan hjelpe, eller finn mer informasjon om BLOOM og Malawi..


Defenceless children
Many orphans are suffering and defenceless in all ways. Many of them do not have grandparents, aunts or uncles who offer food and other support. It is difficult to imagine the sorrow felt by a mom or dad who know that they are mortally ill, and soon are going to leav their children alone. The parents despair cannot be described when they realize that their dear children will end up "on the road" without food or housing. Trying to survive in some ways. It is not uncommin to see orphans down to 5 years of age looking out for their even younger brother or sister.

Sick parents may also cause problems

Most parents take care of their children in a good way. If the parents become seriously ill, then it is not uncommon that their children take care of them, and have to find food for all. Children that used to have food and go to school will have to look after their younger siblings in addition to their parents. This is why BLOOM also supports some children with parents, because these children have even more serious problems to handle.


BLOOM
Bloom has since 2007 been feeding 275 troubled children in Malawi. Because we are a very un-bureaucratic organisation almost all donations are used to help the children. And our local knowledge and local affiliation enables us to pick the best helpers in Malawi too. For only 200NOK per month we give food to one of the starving children. And we also help with different training, schooling and other important sources of decelopment.

How?
Read more about how you can help or find more information about BLOOM and Malawi..


      

De tre livene

 
  Det første livet leves av lykkelige barn sammen med foreldrene.

Det andre livet leves av barn som har mistet begge foreldrene, og som forsøker å overleve og kanskje samtidig ta vare på mindre søsken.
Det er rørernde å se en 5-åring ta vare på sin yngre søsken - og likevel smile til verden.

Det tredje livet er for de heldige barn som får hjelp til mat, skole opphold og voksen hjelp så de kan utvikle seg til glade og nyttige borgere.
 
   
 
 
 
 

The three lives

 


The first life is lived by happy children together with their parents.

The second life is lived by children who lost their parents, and who try to survive and maybe take care of younger siblings.
It is very moving to see a 5-year old take care of a younger sister or brother - and still smile to the world.

The third life is for the lucky children who get help food, school and a decent stay with adult assistance so they can develop into happy and useful persons in the future.